BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Nguyễn Đăng Quang

Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị

Bà Bùi Thị Minh Chiên

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Phúc Hậu

Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công Ty

Ông Phùng Tuấn Sơn

Phó Giám Đốc Công Ty

Ông Trần Văn Bích

Phó Giám Đốc Công ty