icon icon

PSA tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 17/4/2014 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2014.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo với sự nhất trí cao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty PSA, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty PSA năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 – kế hoạch hoạt động năm 2014. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế họach chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và quỹ lương Giám đốc Công ty PSA năm 2014.

IMG_3242

Năm 2013, Công ty PSA đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Mức chi trả cổ tức trả cho cổ đông đạt mức 17%. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2014 với các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức ở mức cao, phù hợp với tình hình thực tế.

Điều đáng chú ý trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được đại hội thông qua, ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các dịch vụ thế mạnh hiện có, PSA tập trung chủ động xây dựng thương hiệu và tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh trong lĩnh vực quản lý Tòa nhà và các lĩnh vực liên quan. Đẩy mạnh công tác marketing để tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà cả trong và ngoài ngành dầu khí cũng như tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ mới trên cơ sở lợi thế kinh doanh và nguồn lực của Công ty.

Bài: Văn Giao, ảnh: Quang Ánh

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96