icon icon

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là gì?

ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mới được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành cuối năm 2005 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2006. ISO 22000 được coi như là một bộ tiêu chuẩn khuôn mẫu có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia chuỗi thực phẩm nhằm tạo ra hệ thống an toàn thực phẩm để cung cấp những sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tại EU, ISO 22000 đã được chấp thuận và triển khai rộng rãi.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 này để đảm bảo an toàn thực phẩm bao gồm:  

Thông tin tương tác

Thông tin trong suốt chuỗi thực phẩm là tối quan trọng để đảm bảo rằng mọi mối nguy về an toàn thực phẩm đều được phát hiện và kiểm soát ở mỗi mắt xích của chuỗi cung cấp thực phẩm. Đó là thông tin về nhu cầu của một tổ chức đối với tổ chức đứng trước và sau nó trong chuỗi. Việc trao đổi thông tin với khách hàng và nhà cung cấp, dựa trên thông tin nhận được từ việc phân tích một cách hệ thống các mối nguy ATTP, cũng sẽ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng và nhà cung cấp phù hợp với thực lực, nhu cầu và tác động của họ đến thành phẩm. Tiêu chuẩn này yêu cầu việc trao đổi thông tin như vậy phải được dự kiến và duy trì.     

Quản lý hệ thống

Các hệ thống an toàn thực phẩm hữu hiệu nhất được thiết kế, vận hành và cập nhật như một hệ thống quản lý và được thâm nhập vào các hoạt động quản lý của toàn bộ tổ chức. Điều này đảm bảo lợi ích tối đa cho tổ chức và các bên liên quan. ISO 22000 đã xem xét các yêu cầu của ISO 9001:2000 để tăng cường độ tương thích giữa hai tiêu chuẩn và cho phép tích hợp chúng.

Kiểm soát mối nguy ATTP

Các hệ thống hữu hiệu, để kiểm soát các mối nguy ATTP cho an toàn thực phẩm và duy trì chúng ở mức chấp nhận được để chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi một sự kết hợp hài hòa các chương trình tiên quyết với kế hoạch HACCP chi tiết. Trong đó, một chương trình tiên quyết là một/nhiều thủ tục hay một/nhiều hướng dẫn, đặc thù cho từng quy mô và tính chất của công việc, giúp tăng cường và/ hoặc duy trì điều kiện vận hành để việc kiểm soát các mối nguy thực phẩm được hữu hiệu hơn và kiểm soát khả năng xuất hiện các mối nguy, cũng như sự xâm nhập hoặc gia tăng của chúng trong thực phẩm và môi trường chế biến.
ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức trong chuỗi thực phẩm

ISO 22000 sẽ kết hợp uyển chuyển các nguyên tắc HACCP với các chương trình tiên quyết, đồng thời sử dụng việc phân tích các mối nguy để xác định chiến lược đảm bảo kiểm soát mối nguy. Tiêu chuẩn làm khá rõ những khái niệm về những chương trình tiên quyết. Các chương trình tiên quyết này chia làm hai loại: Chương trình về cơ sở vật chất và duy trì; Chương trình về vận hành.
Chương trình về cơ sở vật chất và duy trì là những yêu cầu cơ bản về vệ sinh thực phẩm và thực hành tốt mang tính chất thường xuyên, còn chương trình về vận hành lại là các yêu cầu kiểm soát hoặc giảm thiểu các mối nguy ATTP có trong sản phẩm hay trong môi trường chế biến.
Kế hoạch HACCP được dùng để kiểm soát các điểm quan trọng được xác định trong quá trình phân tích các mối nguy để hạn chế, phòng ngừa và giảm bớt các mối nguy đã được nhận diện cho an toàn thực phẩm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96