icon icon

Đảng bộ VPI và PSA học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày 16/8, Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đảng ủy Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP HCM.

Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phân tích các nội dung, quan điểm cơ bản trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/8/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

TS. Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phân tích các nội dung, quan điểm cơ bản trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).

Khẳng định “sự tồn tại của Đảng, sự phát triển của Đảng, sự vững mạnh của Đảng gắn liền với sự tồn tại, phát triển của chế độ”, TS. Nguyễn Đức Hà cho biết “xây dựng Đảng thực chất là xây dựng tổ chức mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tốt, để phát triển kinh tế”. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ta đã tập trung giải quyết 3 vấn đề lớn của công tác xây dựng Đảng là: chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn về tổ chức, chỉnh đốn về công tác cán bộ.

Theo TS. Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thứ 1 là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Được coi là chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Theo TS. Nguyễn Đức Hà: “Việt Nam ngày càng đi sâu vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, đi sâu vào kinh tế thị trường, tình hình đòi hỏi rất mới, yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, tính chất ngày càng phức tạp, nếu không có đội ngũ cán bộ tương xứng đáp ứng yêu cầu này thì chúng ta sẽ bị tụt hậu”. Trong xu thế nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số, nền kinh tế mở, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có hiểu biết cao hơn, rộng hơn, sâu hơn. Nhiệm vụ đề ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có số lượng và cơ cấu hợp lý, có chất lượng ngày càng cao và phải có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; bảo đảm sự chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ phải diễn ra liên tục, vững vàng…

TS. Nguyễn Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI cho biết vấn đề cải cách chế độ tiền lương, thu nhập cho người lao động, chiến lược cán bộ, cụ thể là công tác đào tạo, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, VPI đã thấm nhuần, có những bước đi cụ thể từ trước đây và tiếp tục triển khai cho tới nhiệm kỳ này.

TS. Nguyễn Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình triển khai công tác tái cấu trúc, VPI đã tiến hành rà soát, đánh giá, sắp xếp người lao động vào khung tổ chức bộ máy quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ (gọi tắt là khung nhân sự), sắp xếp lại các đơn vị/bộ phận trực thuộc theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị trực thuộc VPI sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm thiểu các hoạt động không tạo ra hoặc gia tăng giá trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

petrotimes.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96