icon icon

Tìm hiểu về hồ sơ thủ tục nghiệm thu PCCC và trách nhiệm của các bên liên quan

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt cho nhà xưởng, công trình… trên cơ sở thiết kế được phê duyệt, các doanh nghiệp/ cá nhân cần phải làm thủ tục thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy để được cho phép sử dụng.

Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng.

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC, nghiệm thu PCCC tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ nghiệm thu hệ thống PCCC sẽ bao gồm những giấy tờ như sau:

– Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

– Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình.

– Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục.

– Biên bản thử nghiệm hệ thống PCCC.

– Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy

– Các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt.

– Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị.

– Tài liệu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

– Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Lưu ý: Các văn bản, tài liệu nêu trên cần phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết bị, thi công. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

Nghiệm thu PCCC, trách nhiệm của cơ quan thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình.

1. Cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

a. Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình;

b. Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình;

c. Tham gia nghiệm thu công trình.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a. Trình hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định này;

b. Tổ chức thi công xây dựng theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt. Trường hợp có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công thì chủ đầu tư phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại;

c. Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu công trình;

d. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

a. Thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt;

b. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao công trình;

c. Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình.

4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

a. Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và phải bảo đảm thời hạn thẩm duyệt quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định này;

b. Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy trước khi lắp đặt, kiểm tra việc thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo đúng thiết kế đã được duyệt; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra nghiệm thu công trình;

c. Tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96