icon icon

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2013

Ngày 21/3/2013 tại Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2013.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo với sự nhất trí cao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty PSA, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty PSA năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 – kế hoạch hoạt động năm 2013. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, Kế họach chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và quỹ lương Giám đốc Công ty PSA năm 2013.

Năm 2012, Công ty PSA đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Mức chi trả cổ tức trả cho cổ đông đạt mức 17%. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2013 với các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức ở mức cao.

019

Bài Văn Giao, ảnh Quang Ánh

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96